Wsparcie zagranicznych badaczy w ŚLCJ

Komisja Europejska wspiera finansowo międzynarodowe zespoły badawcze w ramach Programu HORIZON2020 ENSAR2 – European Nuclear Science and Applications Research (Umowa Grant n ° 654002)

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim oferuje dostęp do infrastruktury badawczej dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach umowy ENSAR2 w ramach H2020-INFRAIA-1-2014-2015, w okresie od 1 marca 2016 do 29 lutego 2020 r.

Umowa ta umożliwia pokrycie kosztów podróży i utrzymania zagranicznych naukowców przyjeżdżających do ŚLCJ w celu przeprowadzania eksperymentów w tym okresie.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia mają  nowi użytkownicy ŚLCJ, a także młodzi naukowców.

Warunki

Wsparcie może być udzielone uczonym, którzy pracują w instytucji mającej siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym (bez polskich instytucji naukowych). Aby zakwalifikować się do finansowania, eksperyment musi mieć rzecznika z zagranicznej instytucji i większość użytkowników musi pracować w kraju innym niż Polska.

Dostęp dla grup użytkowników, w których większość użytkowników nie pracuje w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych jest ograniczona do 20% łącznej liczby jednostek dostępu przewidzianych w ramach projektu ENSAR.

Wsparcie

Wsparcie finansowe przewiduje pokrycie (częściowe lub całkowite) kosztów podróży i utrzymania zagranicznych badaczy podczas eksperymentu w ŚLCJ.

Koszty podróży będą zwracane na podstawie oryginalnych biletów i kart pokładowych do kwoty € 360. Wyższy koszt podróży może zostać pokryty w drodze wyjątku, ale nie może to być zagwarantowane.

Na koszty pobytu i zakwaterowania przewidziany jest ryczałt w wysokości 250zł dziennie. Naukowcy mogli zatrzymać się w pokojach gościnnych ŚLCJ  (korzystając z obniżonej cenie 60PLN za nocleg). Dzień przyjazdu i dzień wyjazdu są liczone jako jeden dzień.

Jak aplikować

Tylko uczestnicy eksperymentów pozytywnie ocenionych przez Komitet Eksperymentów i  zakwalifikowanych przez Komisję Selekcyjną mogą otrzymać wsparcie finansowe. Komisja Selekcyjna spotyka się z okazji posiedzeń Komitetu Eksperymentów.

Po zatwierdzeniu, rzecznik eksperymentu jest informowany (listownie lub e-mail) o kwalifikacji swojego eksperymentu. Następnie rzecznik powinien wysłać wniosek o wsparcie finansowe na adres ensar2(at)slcj.uw.edu.pl. Formularz powinien zawierać dane  zatwierdzonego eksperymentu i  nazwiska, narodowości, przynależności i inne wymagane dane uczestników, a także oszacowanie potrzeb finansowych.

Podziękowanie

Każda publikacja zawierająca wyniki z eksperymentu wspieranego przez ENSAR2 powinna zawierać następujące oświadczenie:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n°654002.