dr hab. Krzysztof Kilian

24 września 2019 r Rada Wydziłu Chemii UW zatwierdziła przyznanie stopnia doktora habilitowanego pracownikowi ŚLCJ UW Krzysztofowi Kilianowi.
Jego praca habilitacyjna: “Statyczne i przepływowe metody wydzielania i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania analityczne i radiochemiczne” bazuje na wynikach uzyskanych w naszym Laborartorium

Serdeczne gratulujemy!

XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej 2019

W dniach 24-29 września 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się pięciodniowa międzynarodowa konferencja naukowa „XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej”. Tematyka tegorocznych Warsztatów nawiązywała do kluczowych zagadnień i wyzwań współczesnej fizyki jądra atomu a w szczególności struktury i dynamiki procesów jądrowych.

Konferencja ta już od ponad 20 lat gromadzi kilkudziesięciu znanych i cenionych fizyków z całego świata zajmujących się teorią i eksperymentem w dziedzinie fizyki jądra atomu. Także w tym roku gościliśmy niemal 80 naukowców, w tym ponad 50 zza granicy, m. in. z USA, Chin, Rosji, Francji, Włoch, Niemiec, Szwecji, Czech i Litwy.  Wśród nich było 5 pracowników ŚLCJ, którzy wyglosili 5 referatów:

 • Eryk Pisecki- “Dissipation and tunneling in heavy-ion reactions around the Coulomb barier”
 • Krzysztof Rusek- “Neutron clusters in light, exotic nuclei- do we need nuclear theory at all? “
 • Paweł Napiorkowski – “Coulomb excitation: experiment and theory coexistence.”
 • Leszek Próchniak   – “Octupole degrees of freedom- formal background and some phenomenology. “
 • Julian Srebrny     – “Quadrupole triaxiality softness. From simple phenomenological models to fully microscopic General Bohr Hamiltonian. “

Dzięki regularnie odbywającym się od 26 lat Warsztatom, które tworzą idealną atmosferę do nawiązywania i poszerzania współpracy naukowej z wiodącymi instytutami z kraju i zza granicy, badania teoretyczne nad podstawowymi składnikami materii wszechświata z udziałem lubelskich fizyków jądrowych przy szerokiej współpracy międzynarodowej są prowadzone w Katedrze Fizyki Teoretycznej (KFT) UMCS na najwyższym światowym poziomie.

Fakt ten znajduje potwierdzenie w stale rosnącej liczbie wysoko punktowanych publikacji naukowych i licznych zaproszeniach do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowców z fizyki jądrowej KFT a także we wzroście liczby uczestników Warsztatów na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Należy też podkreślić, że zdecydowana większość absolwentów Studiów Doktoranckich UMCS w tej dziedzinie znalazła zatrudnienie na stanowiskach badawczych i dydaktycznych w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych.

Tegoroczne Warsztaty stały się również okazją do uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej Prof. dr hab. Krzysztofa Pomorskiego, który uważany jest za głównego twórcę tzw. lubelskiej szkoły fizyki jądrowej powstałej w Instytucie Fizyki UMCS.

Badania naukowe profesora Pomorskiego dotyczą ogólnej struktury jąder atomowych, dynamiki procesów fuzji i rozpadów jądrowych, zjawisk kolektywnych w jądrach atomowych, badaniu stabilności jąder superciężkich oraz wielu innych bardziej szczegółowych zagadnień fizyki. Warto uświadomić sobie, że jądra atomowe, zbudowane z protonów i neutronów, stanowią ponad 99,9% masy znanej materii wszechświata.

Profesor jest autorem ponad 320 publikacji naukowych powstałych przy współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce, Niemczech, Francji, Rosji oraz 5 książek i podręczników. Jest on także laureatem prestiżowych nagród, takich jak: Medal Smoluchowskiego przyznany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w 2011r, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1989r, nagród: indywidualnej i zbiorowej nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1995 i 2003 oraz nagrody Francuskiego Ministerstwa Edukacji w 2000r. W bieżącym roku Prof. Krzysztof Pomorski wraz ze swoją grupą badawczą otrzymał prestiżowy grant na badania teoretyczne procesu rozszczepienia jąder atomowych w ramach nowego polsko-chińskiego programu SHENG-1 na kwotę prawie 1.5 mln złotych, finansowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i National Natural Science Foundation of China. Środki z tego grantu umożliwiają sfinansowanie trzech stypendiów doktoranckich przez okres 33 miesięcy oraz jednego dwuletniego stażu podoktorksiego w Instytucie Fizyki a także rozwijanie współpracy z czołowymi ośrodkami fizyki jądrowej w Pekinie.

Na zakończenie dodajmy, że kolejna, 27 edycja Warsztatów Fizyki Jądrowej w Kazimierzu Dolnym odbędzie się zwyczajowo w ostatnim tygodniu września 2020 roku.

Nuclear Physics Research-Technology coaction 2

Międzynarodowe warsztaty “Nuclear Physics Research-Technology coaction 2” i spotkania brokerskie “Nuclear Physics Innovation” odbyły się w Sevilli w Hiszpani w dniach 6-8 listopada 2019. Warsztaty zostały zorganizowane przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego i  Laboratorium Centro Nacional de Aceleradores (CNA) w ramach działania Nuclear Physics Innovation ENSAR2 (NuPIA-ENSAR2). Podczas warsztatów zostały zorganizowane spotkania brokerskie przez DELab UW Enterprise Europe Network oraz Agencia Andaluza del Conocimiento Junta de Andalucia.

Wydarzenie skierowane było do naukowców, technologów, laboratoriów oraz firm zajmujących się fizyką jądrową i pokrewnymi technologiami.

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane najnowsze technologie takie jak: akceleratory, detektory cząstek, systemy próżniowe, elektronika, przetwarzanie danych, produkcja izotopów, napromieniowanie, obrazowanie PET, dozymetria, radioaktywność środowiska, radioterapia, terapia protonowa.

Celem głównym warsztatu było zintensyfikowanie procesu transferu technologii, współpracy badawczo-rozwojowej oraz działań naukowych i innowacyjnych a przede wszystkim:

 • Przedstawienie najnowszych osiągnięć nauki w obszarze technologii jądrowych, które można wdrożyć do przemysłu.
 • Zaprezentowanie osiągnięć przemysłu w zakresie nowych urządzeń i narzędzi, które można wykorzystać w badaniach jądrowych
 • Zidentyfikowanie potrzeb dotyczących kluczowych technologii nuklearnych w zakresie innowacyjnych produktów, procesów i usług
 • Zorganizowanie spotkań brokerskich ułatwiających nawiązywanie kontaktów, współpracy i wymiany pomysłów między laboratoriami badawczymi a firmami w obszarze fizyki jądrowej.
 • Omówienie istniejącej luki i priorytetów zrównoważonego rozwoju w celu optymalizacji wysiłków w zakresie badań i technologii.
 • Przeprowadzono dyskusję o wyzwaniach i szansach w nowych obszarach nauki i przemysłu oraz działań mających zintensyfikować współpracę laboratoriów i przemysłu w obszarze opracowania europejskich innowacyjnych produktów, procesów, usług opartych na technologiach jądrowych.

Podczas warsztatów przedstawiono 25 prezentacji koncentrujących się na aspektach współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Przedstawiono prezentacje laboratoryjne, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury badawczej i oferowanych usług dla przemysłu, prezentacje naukowców dotyczące nowych odkryć, które mogą prowadzić do lub wymagać nowych produktów przemysłowych, prezentacje firm dotyczące nowych produktów, które mogą być przydatne w obecnych pracach badawczych, prezentacje udanej współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a przemysłem.

Agenda spotknia jest dostępna na stronie: https://www.ensar2-nupia.eu/workshop-sevilla.

Podczas warsztatów zorganizowano 31 dwustronnych spotkań (spotkania brokerskie) między badaczami i firmami w których wzięło udział 23 uczestników. Celem spotkań dwustronnych było nawiązanie wstępnych kontaktów, które mogą prowadzić, lub nie, do dalszej współpracy badawczej oraz zintensyfikowania transferu innowacyjnych technologii.

W warsztatach i spotkaniach brokerskich uczestniczyli przedstawiciele:

 • Laboratoriów, ośrodków naukowych: ENRESA ,CEA, CSIC, CNA, FLNR JINR , GANIL ,HIL UW, IFC, IPNE, LNL, UCM, UM, USC.
 • Przemysłu: ANTEC Magnets, AVS, DVC, ELI Beamlines , ELYTT ENERGY ,INEUSTAR,Nucleopolis,SUPRASYS , TTI NORTE.