XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej 2019

W dniach 24-29 września 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się pięciodniowa międzynarodowa konferencja naukowa „XXVI Warsztaty Fizyki Jądrowej”. Tematyka tegorocznych Warsztatów nawiązywała do kluczowych zagadnień i wyzwań współczesnej fizyki jądra atomu a w szczególności struktury i dynamiki procesów jądrowych.

Konferencja ta już od ponad 20 lat gromadzi kilkudziesięciu znanych i cenionych fizyków z całego świata zajmujących się teorią i eksperymentem w dziedzinie fizyki jądra atomu. Także w tym roku gościliśmy niemal 80 naukowców, w tym ponad 50 zza granicy, m. in. z USA, Chin, Rosji, Francji, Włoch, Niemiec, Szwecji, Czech i Litwy.  Wśród nich było 5 pracowników ŚLCJ, którzy wyglosili 5 referatów:

  • Eryk Pisecki- “Dissipation and tunneling in heavy-ion reactions around the Coulomb barier”
  • Krzysztof Rusek- “Neutron clusters in light, exotic nuclei- do we need nuclear theory at all? “
  • Paweł Napiorkowski – “Coulomb excitation: experiment and theory coexistence.”
  • Leszek Próchniak   – “Octupole degrees of freedom- formal background and some phenomenology. “
  • Julian Srebrny     – “Quadrupole triaxiality softness. From simple phenomenological models to fully microscopic General Bohr Hamiltonian. “

Dzięki regularnie odbywającym się od 26 lat Warsztatom, które tworzą idealną atmosferę do nawiązywania i poszerzania współpracy naukowej z wiodącymi instytutami z kraju i zza granicy, badania teoretyczne nad podstawowymi składnikami materii wszechświata z udziałem lubelskich fizyków jądrowych przy szerokiej współpracy międzynarodowej są prowadzone w Katedrze Fizyki Teoretycznej (KFT) UMCS na najwyższym światowym poziomie.

Fakt ten znajduje potwierdzenie w stale rosnącej liczbie wysoko punktowanych publikacji naukowych i licznych zaproszeniach do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowców z fizyki jądrowej KFT a także we wzroście liczby uczestników Warsztatów na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Należy też podkreślić, że zdecydowana większość absolwentów Studiów Doktoranckich UMCS w tej dziedzinie znalazła zatrudnienie na stanowiskach badawczych i dydaktycznych w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowych.

Tegoroczne Warsztaty stały się również okazją do uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej Prof. dr hab. Krzysztofa Pomorskiego, który uważany jest za głównego twórcę tzw. lubelskiej szkoły fizyki jądrowej powstałej w Instytucie Fizyki UMCS.

Badania naukowe profesora Pomorskiego dotyczą ogólnej struktury jąder atomowych, dynamiki procesów fuzji i rozpadów jądrowych, zjawisk kolektywnych w jądrach atomowych, badaniu stabilności jąder superciężkich oraz wielu innych bardziej szczegółowych zagadnień fizyki. Warto uświadomić sobie, że jądra atomowe, zbudowane z protonów i neutronów, stanowią ponad 99,9% masy znanej materii wszechświata.

Profesor jest autorem ponad 320 publikacji naukowych powstałych przy współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce, Niemczech, Francji, Rosji oraz 5 książek i podręczników. Jest on także laureatem prestiżowych nagród, takich jak: Medal Smoluchowskiego przyznany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w 2011r, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1989r, nagród: indywidualnej i zbiorowej nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1995 i 2003 oraz nagrody Francuskiego Ministerstwa Edukacji w 2000r. W bieżącym roku Prof. Krzysztof Pomorski wraz ze swoją grupą badawczą otrzymał prestiżowy grant na badania teoretyczne procesu rozszczepienia jąder atomowych w ramach nowego polsko-chińskiego programu SHENG-1 na kwotę prawie 1.5 mln złotych, finansowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i National Natural Science Foundation of China. Środki z tego grantu umożliwiają sfinansowanie trzech stypendiów doktoranckich przez okres 33 miesięcy oraz jednego dwuletniego stażu podoktorksiego w Instytucie Fizyki a także rozwijanie współpracy z czołowymi ośrodkami fizyki jądrowej w Pekinie.

Na zakończenie dodajmy, że kolejna, 27 edycja Warsztatów Fizyki Jądrowej w Kazimierzu Dolnym odbędzie się zwyczajowo w ostatnim tygodniu września 2020 roku.